Yhdistyksen säännöt

Suomen Purkuliikkeiden liitto ry (FDA)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä Liitoksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liiton tarkoituksena on toimia purku-, asbesti-, pöly-, home- ja kosteussaneerausalalla toimivien oikeuskelpoisten yhteisöjen keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä pyrkien edistämään alan yleistä kehitystä mm:

alan yleistä laatu- ja palvelutasoa kohottamalla, sekä alan yleistä profiilia ja arvostusta parantamalla;
alan koulutus- ja tutkimustoimintaa edistämällä sekä ammatillisuuden kohottamisella;
alan työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita kehittämällä;
sekä terveitä liiketoimintamuotoja kehittämällä

Tarkoitustaan Liitto toteuttaa

antamalla alaa koskevia lausuntoja;
laatimalla alan sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita;
esittämällä viranomaisille ja lainsäädäntöelimille tietoja niistä alan toimintaan liittyvistä olosuhteista ja näkökohdista, jotka tulisi ottaa huomioon alan toimintaan vaikuttavina tekijöinä;
valvomalla alan etuja tekemällä selvityksiä alan kehityksestä ja laatimalla esityksiä;
kehittämällä alan yritysten ammattitaitoa koulutusta ja näyttelyitä järjestäen ja yleistä informaatiota jakaen;
pitämällä yhteyttä alan kansainvälisiin järjestöihin ja organisaatioihin

3 § JÄSENET

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat Suomessa purku-, asbesti-, pöly-, home- tai kosteussaneeraukseen liittyvää toimintaa eri muodoissaan. Jäsenen tulee olla Kierrätysteollisuus ry:n jäsen.

Myös alaan liittyvistä sidosryhmistä voidaan hyväksyä kannattajajäseniä.

4 § JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN

Liiton jäseneksi pääsyä koskeva hakemus esitetään kirjallisesti Liiton hallitukselle, joka käsittelee hakemuksen. Jotta uusi jäsen tulisi hyväksytyksi, on hallituksen päätöksen oltava yksimielisesti myönteinen. Jos hallituksen päätös ei ole yksimielinen, mutta enemmistö on hakijan kannalla, tulee päätös hakijan niin halutessa alistaa Liiton kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljännestä (¾) äänestyksessä annetuista äänistä.

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota Liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan kuluvan kalenterivuoden päättyessä ellei hallitus erityisten syiden perusteella yksimielisesti myönnä lyhyempää irtisanomisaikaa.

Jos jäsen ei noudata Liiton sääntöjä taikka Liiton kokouksen tai Liiton hallituksen päätöksiä, voidaan jäsen Liiton hallituksen päätöksellä välittömästi erottaa. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Kierrätysteollisuus ry:stä, myös Liiton jäsenyydestä erotetaan.

Jäsen, joka hallituksen kirjallisesta muistutuksesta huolimatta ei ole suorittanut hänen maksettavakseen langenneita maksuja, voidaan erottaa Liiton jäsenyydestä siten, kuin edellä on sanottu.

Liitosta eronnut tai erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin Liitolle suoritettuja maksuja eikä hänellä myöskään ole osuutta Liiton varoihin.

Liitosta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan Liitolle ne maksut, jotka ovat erääntyneet maksettavaksi ennen jäsenyyden lopullista päättymisajankohtaa taikka joihin jäsen on määräajaksi sitoutunut.

6 § LIITON KOKOUKSET

Liitto kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen (vuosikokoukseen) viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen esityksestä taikka, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kutsu Liiton kokoukseen on toimitettava sähköpostilla jokaiselle jäsenelle, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Liiton kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta liiton kokouksissa.

7 § KOKOUSJÄRJESTYS

Liiton kokouksia, vuosikokousta lukuun ottamatta, johtaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin;
todetaan kokouksen laillisuus;
valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
esitetään ja käsitellään hallituksen ja toiminnantarkastajien kertomukset sekä
päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä;
vahvistetaan menoarvio toimintavuotta varten;
määrätään toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä niiden suoritusajankohta;
päätetään toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista;
valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet;
valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä;
käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liiton kokousten päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, mikäli muusta käytännöstä ei kokouksessa sovita. Päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, paitsi niissä kohdin kuin näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § LIITON HALLITUS

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa samaa yritystä kuin varsinainen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kutsuu tarvitsemansa toimihenkilöt.

9 § HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi, taikka, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä pyytää. Hallituksen kokouksesta on hallituksen varsinaisille jäsenille ilmoitettava kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, jollei muusta menettelystä ole yksimielisesti sovittu.

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § HALLITUKSEN VELVOLLISUUDET

Hallituksen tulee

johtaa Liiton toimintaa näiden sääntöjen ja Liiton kokousten päätösten mukaisesti ja sen yhteydessä tarkasti seurata kehitystä Liiton toiminta-alalla sekä ryhtyä niihin toimenpiteisiin, jotka näyttävät tarpeellisilta Liiton päämäärien edistämiseksi;
ottaa ja erottaa tarvittaessa Liitolle asiamies, määrätä hänen palkka- ja toimiehdoistaan samoin kuin palkata ja erottaa muu mahdollisesti tarvittava henkilökunta;
edistää Liittoon liittymistä ja käsitellä jäsenanomukset;
erottaa tai esittää erotettavaksi 5§:n mukaisesti jäsen, joka on selvästi rikkonut tai muutoin jättänyt noudattamatta Liiton sääntöjä ja määräyksiä;
huolehtia Liiton varoista;
edustaa Liittoa ja toimeenpanna Liiton kokousten päätökset;
laatia vuosikertomus hallituksen ja Liiton toiminnasta Liiton vuosikokoukselle

11 § TOIMIKUNTA

Hallitus voi asettaa määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, joihin hallitus nimeää jäsenet.

12 § TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUS

Liiton toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Liiton tilit ja hallituksen kertomus on jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Liiton vuosikokous päättää liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden ja suoritusajankohdan.

14 § PÖYTÄKIRJA

Liiton kokouksissa samoin kuin hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on sihteerin tai kokouksen valitseman henkilön pidettävä pöytäkirjaa. Liiton kokouksista on jokaiselle jäsenyritykselle lähetettävä jäljennös tarkistetusta pöytäkirjasta yhden kuukauden kuluessa kokouksen pitämisestä.

15 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtajan kirjoittamaan liiton nimen yksin.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

Liiton sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa ensimmäiseen käsittelyyn ainoastaan Liiton vuosikokouksessa ja ehdotetut muutokset tulee esittää Liiton hallitukselle kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta . Sääntöjen muutos on tullakseen voimaan käsiteltävä ja hyväksyttävä vuosikokouksen lisäksi sitä seuraavassa Liiton kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kuukauden kuluttua, kummassakin ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

17 § LIITON PURKAMINEN

Päätös Liiton purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä Liiton kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous ja joissa päätöstä on kannattanut vähintään kolme neljännestä (¾) kokouksessa annetuista äänistä.

Jos Liitto purkautuu tai lakkautetaan, päätetään Liiton jäljellä olevien varojen käyttämisestä johonkin Liiton toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen sen mukaan kuin Liiton viimeinen kokous päättää.

TÄMÄN LISÄKSI:

yrityksellä tulee olla viranomaisten ja voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät luvat ja valtuutukset omalla toimialallaan;
yrityksellä tulee olla tunnustettu ja hyväksytty ammattitaito ja rikkeetön maine;
yrityksen suoritteiden, tilojen, koneiden ja varusteiden tulee olla hyväksyttävän laatuisia ja tasoisia;
yrityksen on oltava toiminut alalla vähintään yhden (1) vuoden ajan;
yrityksen on oltava tunnettu terveistä liikeperiaatteistaan ja sen tulee olla noudattanut voimassa olevia viranomaisten määräyksiä, suosituksia ja ohjeita;
yrityksellä on oltava alalla tarvittavat vakuutukset

FDA-logo-2022-800mm-lev-01

FDA - Suomen Purkuliikkeiden liitto ry
Finnish Demolition Association

Katso kaikki yhteystietomme »
In English »